9.30 uur: Kerkdienst Ds. R.A. Schipper (Assen-Marsdijk)

Votum en zegen
Opwekking 640 (Mijn hulp is van U Heer)
Wet
Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
Gebed
Lezen = Tekst: 2 Kon 4: 8-37
Sela ‘Laat ons samen één zijn’
Preek
Sela ‘Juicht, want Jezus is Heer’
Gebed
Collecte; tijdens collecte Chris Tomlin ‘How great is our God’
Opwekking 518 (Heer U bent altijd bij mij)
Zegen

14.00 uur: Sing-In Br.Jacob Vonck

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Abba, Vader, U alleen
Faith – Opwekking 461
Faith – Kids Opwekking 77
Opwekking 818 – Op die dag
Overdenking door Jakob Vonck
Aansluitend gebed
Jezus Overwinnaar

10.00 uur: Vakantiedienst Ds.Jannet de Jong-Wits (Hoogeveen)

Thema: “Genieten van wat God ons geeft”

Opening
Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zingen Gezang 434: 1,2,3,4,5

Gebed
Wet Kinderversie op melodie “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht” – Faith

Toneelstuk
Lied TomTom door Tjerk en Geanne
Opwekking 407, Hoe groot zijt gij
Bijbellezen Lucas 12:13-34
Overdenking
• Geloof mij maar, je redt het toch niet.
• Wees dus niet langer bezorgd
• En geniet van wat God je geeft
Zingen Opwekking 407 “Hoe groot zijt gij” – Tjerk

Gebed

16.30 uur: Kerkdienst Br. Johannes Werkman

Thema: “Alles draait om …”

Votum
Zegengroet
Zingen: Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie
Wet
Zingen: Psalm 1: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing: Maleachi 3: 6-12
Zingen: Liedboek 473: 1, 4, 6, 10
Preek 1
Zingen: Opwekking 510 Dit is mijn verlangen
Schriftlezing: Maleachi 3: 13-24
Preek 2
Zingen: Opwekking 575 Jezus alleen
Gebed
Collecte
Slotzang: Opwekking 708 Hoe groot is Uw trouw, o Heer
Zegen

9.30 uur: Kerkdienst Ds. Ernst Leeftink

Votum + Zegengroet
Zingen: Liedboek 434 : 1, 2, 3, 4 (‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’)
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 430 (‘Heer, ik prijs uw grote naam’)

Doop Loua Jansen Jula van Driel Aaron Werkman
Korte doopformulier Peelo
· Vóór doop: ‘Meer dan een wonder’ – Kinga Ban
· Na doop: Psalm 103 : 5 (‘Zoals een vader liefdevol zijn armen’)
· Na doopkaarten: https://www.youtube.com/watch?v=IrxAFH7Zpfo (Zegenwens Elly & Rikkert)

Bijbel: Deuteronomium 6:1-12 + 6:20-25 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: E&R 245 / ELB 448 : 1, 2, 3 (‘Je hoeft niet bang te zijn’)
Preek
Zingen: Psalm 78 : 1 + 2
Gebed
Zingen: Opwekking 642 (‘Al mijn zorgen … neem ik mee naar de rivier’)
Collecte
Zingen: Liedboek 444 : 1, 2, 3 (‘Grote God, wij loven U’)
Zegen
Feliciteren: Sela, Wonderlijk via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-LXqwXXdN-w
+ daarna Remco Hakkert – Gebed voor mijn kinderen https://www.youtube.com/watch?v=6_it6By5h2U&t=49s

16.30 uur: Kerkdienst Heilig Avondmaal Ds. S.W. de Boer (Haren)

Thema: God zegt: “Alsjeblieft!”

Votum en groet
Zingen: Ps. 92 : 1 – 4 en 7
Viering HA: – formulier V
– voor de viering zingen Gezang 179b
– gaande viering
– dankzegging
– zingen Gezang 158 (als een hert)
schriftlezing: Deuteronomium 30 : 1 – 14
Zingen : Gezang 147 (maak muziek voor God de Vader)
Tekst: Deut. 30 : 15 – 20
Verkondiging
Zingen: Opwekking 599 (nog voordat je bestond)
Dankgebed
Collecte
Zingen: NLB 91a : 1 – 3
Zegen

 

9.30 uur: Kerkdienst Heilig Avondmaal Ds. Ernst Leeftink

Votum + Zegengroet
Zingen: Psalm 100 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Wet: 10 geboden kinderversie
Lezen: Psalm 121
Collecte + gelijktijdig zingen: Psalm 121 : 1, 2, 3, 4
Preek
Zingen: Opwekking 715 = Psalmen voor Nu 84 (“Wat hou ik van uw huis’)
Avondmaal: Formulier 3
Na ‘gebed’ en voor ‘uitnodiging’: Opwekking 737 = Sela ‘U nodigt mij aan tafel’
Tijdens viering: Opwekking 657 (‘Zie de dag breekt aan’) + Gezang 89 : 1 + 4 (‘Jezus leven van mij leven’)
Na dankzegging en dankgebed: Opwekking 65 (‘Loof de HERE, mijn ziel’)
Zegen
Na de dienst: Tauren Wells ‘Hills and Valleys’ https://www.youtube.com/watch?v=8iDuZv_5MQk

 

 

 

 

 

15.00 uur: aangepaste dienst Br. Kees van der Veen

Welkom
Votum & Zegengroet
Zingen: Psalm 150
Gebed

• De koningsband
Opwekking 174 Juicht want Jezus is Heer.
Opwekking 807 God van Licht
Bijbellezing : Exodus 14 : 1-9
Vertelling
Zingen: De koning van Egypteland

• De koningsband

Opwekking 459 De rivier
‘k Leg mijn leven in Uw handen – solo Eva

Bijbeltekst: Lukas 22 : 42 – 44
Geloofsbelijdenis

De koningsband
Opwekking 790 God is mijn Herder
Opwekking 638 – Prijs Adonai – solo Jeroen
Gebed met gebedspunten + aansluitend ‘Onze Vader..’ zingen (Elly en Rikkert versie)
Collecte
Slotzang: Ere Zij God
Zegenbede

De koningsband zingt:
Ga in vrede,ga in liefde,ga in de kracht van onze Heer.

9.30 uur: Kerkdienst Ds. B. Dubbink (Assen-Kloosterveen)

Welkom
Votum: Psalm 104:8
Groet
NLB675:1,2 (Geest van hierboven)
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Psalm 51:5
Dienst van het Woord
Gebed om de heilige Geest
Kindmoment Kinderlied:Vuur uit de Hemel via YouTube: https://youtu.be/foBjjR4RVkE
Schriftlezing OT: Ezechiël 37:1-14
Opw. 689 (Spreek o Heer)
Verkondiging
De wind steekt op (Sela)
Dienst van de dankbaarheid
Dankzegging en voorbede
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk vs 1 en 2
Aanbidding/dankzegging
vs 3
Voorbede (persoonlijk + voorbedepunten)
vs 4
Voorbede (kerk en wereld)
vss 8 en 9
Inzameling van de gaven
Wegzending en zegen
NLB302:1,2,3,4 (God in den hoog’ alleen zij eer)
Zegen